Search for:
  • Home/
  • Games News/
  • พาณิชย์ ขึ้นทะเบียน GI “กล้วยหอมทองหนองบัวแดง”ของดีชัยภูมิ โกยรายได้ 40 ล้าน

พาณิชย์ ขึ้นทะเบียน GI “กล้วยหอมทองหนองบัวแดง”ของดีชัยภูมิ โกยรายได้ 40 ล้าน

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียน GI “กล้วยหอมทองหนองบัวแดง” เป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้เกษตรกรและสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดอย่างยั่งยืน สำหรับ “กล้วยหอมทองหนองบัวแดง” เป็นการนำกล้วยหอมทองพันธุ์กาบดำจาก จังหวัดลพบุรี มาปลูกในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ทั้งนี้ ด้วยพื้นที่ราบสลับกับเนินเขาเตี้ย ภูเขาสูงสลับซับซ้อน ลักษณะดินร่วนปนทราย ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะแร่ธาตุโพแทสเซียมที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของต้นกล้วย ส่งผลให้กล้วยหอมทองหนองบัวแดง มีผลยาวใหญ่ สีเหลืองนวล เนื้อแน่น เหนียวนุ่ม และมีเนื้อละเอียดกว่ากล้วยชนิดอื่น ลักษณะเปลือกนั้นจะมีความหนาและไม่มีจุดดำ เนื้อกล้วยจึงไม่ช้ำ ทำให้สะดวกและเอื้อต่อการขนส่งคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ด้วยอัตลักษณ์ที่ชัดเจนนี้ทำให้กล้วยหอมทองหนองบัวแดงเป็นพืชเศรษฐกิจหุบเขาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดชัยภูมิ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งตลาดในไทย และยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์เผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ มีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สร้างชื่อเสียง รายได้ให้กับเกษตรกรและพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ปีละไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาทคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

สำหรับวิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีชื่อเสียง สามารถขอคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368