Search for:
  • Home/
  • Games News/
  • แพร่คำสั่งห้ามออกใบอนุญาตพกอาวุธปืน หรือ แบบ ป.12 เป็นเวลา 1 ปี

แพร่คำสั่งห้ามออกใบอนุญาตพกอาวุธปืน หรือ แบบ ป.12 เป็นเวลา 1 ปี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ที่ 3877/2566 เรื่องห้ามการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12) เป็นการชั่วคราว

โดยมีสาระสำคัญ ระบุว่า โดยที่ปัจจุบันได้มีการนำอาวุธปืนติดตัวไปที่สาธารณะและได้ก่อเหตุร้าย ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน จนเป็นที่หวาดกลัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก อันส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพในด้านความปลอดภัยและเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผบ.เหล่าทัพ-ผบ.ตร. ดำรงตำแหน่งสวคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง.

โปรดเกล้าฯ ตั้ง "ชัยธวัช ตุลาธน" เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

จึงเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความปลอดภัยสาธารณะ ลดอาชญากรรม และควบคุมสถานการณ์ให้บ้านเมืองกลับมาเป็นปกติสุข

จึงสมควรออกคำสั่งห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12) เป็นการชั่วคราว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 57 ประกอบมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย จึงออกคำสั่งห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12) เป็นการชั่วคราว เว้นแต่กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดที่นี่

ประกาศแล้ว! “ผลสลากกาชาด 2566” เช็กวิธีตรวจผล-ขึ้นเงินรางวัล ที่นี่

 แพร่คำสั่งห้ามออกใบอนุญาตพกอาวุธปืน หรือ แบบ ป.12 เป็นเวลา 1 ปี

กางปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ บำนาญ ปี 2566

แผ่นดินไหวจีนขนาด 6.2 เขย่ามณฑลกานซู่ เสียชีวิตแล้วมากกว่า 100 ราย